برچسب: کلیسای انجیلی تبریز

تاریخچه کلیسای انجیلی به اواخر دوران قاجار برمیگردد که در شهر بزرگ تبریز قرار گرفته …

۲۹ شهریور ۱۳۹۵