برچسب: سفارتخانه چین

چین

کشور پهناور چین در قسمت شرقی قاره آسیا قرار گرفته است و پس از روسیه دومین کشور بزرگ از منظر وسعت محسوب میشود. این وسعت بسیار زیاد به [...]
یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
مدت مطالعه ۴ دقیقه