الموت

روستای اوان
روستای اوان در فاصله 80 کیلومتری شهر قزوین و قرار دارد و یکی از روستاهای بخش الموت شرقی به حساب میآید….