برچسب: ارز مسافرتی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسافران خارج از کشوری که اسناد و مدارک خواسته شده را …

۱۵ مهر ۱۳۹۷
5000 یورو سقف ارز مسافرتی
5000 یورو سقف ارز مسافرتی
پایان عرضه ارز 4200 تومانی مسافرتی
شرایط دریافت ارز مسافرتی
تکلیف ارز مسافرتی هفته آینده مشخص خواهد شد
شرایط دریافت ارز مسافرتی