خیابان ها

هنگامی که وارد شهر ‏Zloty Potok‏ در کشور لهستان می شوید به خیابانی خواهید رسید که به خیابان افرا شهرت دارد…