دسته: کوه ها

اگر به سمت شمال غربی‌ترین منطقه کشور آرژانتین سفر کنید به منطقه‌ای خواهید رسید که …

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

دودکش جن به شما ثابت خواهد کرد که پدیده ها می توانند بزرگی و بلندی های متفاوتی داشته …

۵ بهمن ۱۳۹۵

گنبد لران یا آتش کوه جایی است که بدلیل خروج گاز از درز وشکاف هاى ساختار …

۲۰ دی ۱۳۹۵

قله دماوند کوهی در شمال ایران است که بلند ترین کوه ایران و خاورمیانه و بلندترین …

۷ دی ۱۳۹۵