بادگیرها

بناي قديمي که از آن به عنوان بادگیر چپقی نام مي بريم در واقع باقيمانده يک خانة قديمي به نام خانه…