کوره ها

وقتی به سمت شهرستان شهرضا سفر کنید، در جاده شهرضا – اصفهان میتوانید کوره آجرپزی را مشاهده کنید که در حدود…