تفت

باغ علی نقی خان تفت اثری است در دل کویر که همچون دُری گرانبها در دل کویر بی رحم است و…