دسته: تفت

باغ علی نقی خان تفت اثری است در دل کویر که همچون دُری گرانبها در …

۲۶ شهریور ۱۳۹۵