مطالبِ تفت

1 مطلب منتشر شده
۲۶شهریور۱۳۹۵

باغ علی نقی خان

باغ علی نقی خان تفت اثری است در دل کویر که همچون دُری گرانبها در دل کویر بی رحم است و توانسته علارقم وضعیت اقلیمی شهر یزد همچنون همچو سرو...