دسته: آذربایجان غربی

دریاچه سد ارس در مرز بین ایران و جمهوری آذربایجان قرار دارد. سد ارس که …

۲۵ شهریور ۱۳۹۶
سد شهر چای
لیلی تپه
هادی شهر
جنگل میرآباد