نهبندان

بند بخشدار شوسف
بند بخشدار در استان خراسان جنوبی است که در 35 کیلومتری شمال نهبندان و 3 کیلومتری جنوب غرب شوسف گرفته است…