دسته: بمپور

این باغ و ساختمانهای داخلی آن در قسمت منتهی الیه خیابان بخشداری و در ضلع …

۲۴ شهریور ۱۳۹۵