دسته: فاروج

اسفجیر دارای تپه ای پر آب و سر سبزی است که به دربند معروف بوده …

۱۳ شهریور ۱۳۹۵