دسته: خراسان رضوی

روستای کلاته آهن در فاصله ۹ کیلومتری از جنوب غربی شهرستان طرقبه شاندیز استان خراسان …

۲۹ تیر ۱۳۹۶
مسجد هفتاد و دو تن
مصلی طرق

ایوان طرق به پیشتر آن را با نام مصلی طرق نیز میشناختند در سال ۸۳۷ …

۲۰ بهمن ۱۳۹۵