زیرآب

این شاهکار که به آن پل ورسک گفته می شود در دره ورسک واقع شده که در روستایی به همین نام…