مطالبِ مازندران

31 مطلب منتشر شده
۱۳شهریور۱۳۹۵

آبشار برجی کلا چلاو

آبشار برجی کلا در استان مازندران واقع است. آبشار برجی کلا در شهرستان آمل، دره چلاو در روستای برجی کلا واقع شده است. در این منطقه چهار آبشار وجود دارد...