دسته: اهواز

کارون رودی پرآب و بسیار بزرگ در ایران است که در سنگ نوشته‌های باستانی کرن، …

۱۵ بهمن ۱۳۹۵