مطالبِ اهواز

1 مطلب منتشر شده
۱۵بهمن۱۳۹۵

رود کارون

کارون رودی پرآب و بسیار بزرگ در ایران است که در سنگ نوشته‌های باستانی کرن، کرنگ و کوهرنگ نیز شناخته می‌شده است. بسیاری از تمدن‌های اولیه در کنار این رود...