دسته: سرپل ذهاب

شهر باستانی سرپل ذهاب یکی از شهرهای مرزی ایران و مرکز شهرستان سرپل ذهاب است …

۲۴ آبان ۱۳۹۶