دسته: کاشان

مسجد آقا بزرگ کاشان که کاربری مدرسه نیز داشته است در بین سال ۱۲۵۰ تا ۱۲۶۰ …

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

حمام فین را میتوان یکی از شاهکارهای معماری ایرانی، اسلامی دانست که در دوره صفویه …

۱۷ مهر ۱۳۹۵