مطالبِ آرکوآز

1 مطلب منتشر شده
۳بهمن۱۳۹۵

شهر آرکوآز

شهر آرکوآز بسیار زیبا است که حاکم ايلام در دوره سلطان ملکشاه سلجوقي در ناحيه آرکواز ارک قلعه و برج داشته است. جالب است بدانید که طوايف ملکشاهی به دو دسته...