خرمبید

روستای دنیچه خیر
روستای دنیچه خیر در شهر خرمیبد استان فارس قرار دارد که جمعیت آن در حدود 500 نفر است. این روستا در…