فارس

روستای کانرود

روستای کانرود کازرون

روستای کانرود کازرون یکی از سرسبزترین و قدیمی‌ترین روستاهای استان فارس به شمار میرود. یکی از نکات قابل توجه این روستا، تحصیلکرده بودن اهالی آن…