مطالبِ کلما

1 مطلب منتشر شده

شهر مردگان کلما

در جنوب سن فرانسیسکو و نزدیک شهر دالی Daly، شهر کوچک کلما قرار گرفته که در آن نسبت افراد زنده به مرده نسبت عجیب یک به هزار است. این شهر […]
زمان مطالعه: 3 دقیقه