بوردو

The Great Dune of Pyla را به عنوان تله عظیمی از ماسه می شناسند که در 60 کیلومتری شهر بوردو در…