دسته: آذربایجان

پایتخت کشور جمهوری آذربایجان باکو است که از شهرها و بندرهای بزرگ این کشور به …

۵ آذر ۱۳۹۶
سفرنامه باکو