ﻭﯾﺰﺍﯼ 188؛ ﮐﺎﺭ ﻭ ﮔﺎﺭﺩﯾﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ

ﻭﯾﺰﺍﯼ ۱۸۸؛ ﮐﺎﺭ ﻭ ﮔﺎﺭﺩﯾﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ

ممکن است فکر مهاجرت به کشورهای پیشرفته همچون استرالیا به ذهن هر کدام از ما خطور کند. به هر حال به هر دلیلی که قصد…