برچسب: کلما

آمریکا

در جنوب سن فرانسیسکو و نزدیک شهر دالی Daly، شهر کوچک کلما قرار گرفته که در آن نسبت افراد زنده به مرده نسبت عجیب یک به هزار است. […]

شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵
مدت مطالعه ۳ دقیقه