برچسب: کتیبه های سنگی رخ

جاذبه های تاریخی

میگویند در دوره صفویه هنگامی که شاه عباس دوم صفوی از این مسیر عبور میکرده، به همراهان خود دستور میدهد اشعاری را که در مدح خودش سروده شده [...]
یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵
مدت مطالعه < ۱ دقیقه