برچسب: کتیبه های سنگی رخ

میگویند در دوره صفویه هنگامی که شاه عباس دوم صفوی از این مسیر عبور میکرده، ...
۴ مهر ۱۳۹۵