مصلی طرق خراسان

مصلی طرق
ایوان طرق به پیشتر آن را با نام مصلی طرق نیز میشناختند در سال…