روستای قارا اینجیک

روستای قرنجیک خواجه
اگر به سمت شمال شرقی ایران و استان گلستان سفر کنید در شهر ترکمن و در فاصله 23 کیلومتری شرق بندرترکمن…