برچسب: رایزن بازرگانی ایران در ترکمنستان

شاید کمتر کسی کشور ترکمنستان که به عنوان یکی از همسایگان شمالی ایران محسوب میشود ...
۱۰ شهریور ۱۳۹۶