راهنمای اخذ ویزای قطر

لغو روادید قطر برای 80 کشور
دولت قطر رویه جدیدی را دنبال کرده و تصمیم گرفته تا از این پس شهروندان 80 کشور دنیا بتوانند بدون صدور…