می تونی بحث درباره صدور ویزای پرتغال در تهران موقتا متوقف شد! را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!