می تونی بحث درباره دعوتنامه اسلوونی باید چه شرایطی داشته باشد؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!