جاذبه های مذهبی

لسان الغیب شیرازی یا شمس الدین محمد حافظ که به خواجه حافظ شیرازی نیز…
معبد آناهیتا در مرکز شهر کنگاور در مسیر همدان به کرمانشاه قرار دارد. این…
تاریخچه کلیسای انجيلي به اواخر دوران قاجار برمیگردد که در شهر بزرگ تبریز قرار…