دسته: درمیان

روستای آنیک یکی از روستاهای استان خراسان جنوبی است که در دهستان قهستان بخش قهستان …

۲۳ شهریور ۱۳۹۶