خراسان رضوی

آبشار برغمد سبزوار در استان خراسان شمالی واقع است. اين آبشار فصلي در 30 کيلومتري سبزوار در جاده اسفراين واقع است….
اسفجیر دارای تپه ای پر آب و سر سبزی است که به دربند معروف بوده و در شمال روستا واقع و…
آبشار ارزنه در استان خراسان رضوی واقع است. آبشارهای ارزنه از جاذبه های طبیعی روستای ارزنه هستند که در امتداد رودختنه…