مسجد هفتاد و دو تن

۹ خرداد, ۱۳۹۶

مسجد هفتاد و دو تن
مصلی طرق

۲۰ بهمن, ۱۳۹۵

مصلی طرق
مسجد گوهرشاد

۱۷ دی, ۱۳۹۵

بازار خرید فردوسی مشهد

۲ مهر, ۱۳۹۵

باغ وحش وکیل آباد

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵

باغ ملی مشهد

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵