مسجد جامع دامغان

۱۵ آذر, ۱۳۹۶

مسجد جامع دامغان
مسجد هفتاد و دو تن

۹ خرداد, ۱۳۹۶

مسجد هفتاد و دو تن
مسجد وکیل بم

۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۶

مسجد وکیل بم
مسجد آقا بزرگ

۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۶

مدرسه آقا بزرگ
تاج المساجد عظیم ترین مسجد هندوستان

۷ بهمن, ۱۳۹۵

مسجد گوهرشاد

۱۷ دی, ۱۳۹۵

مسجد حسن پادشاه تبریز

۱ مهر, ۱۳۹۵