بند خاکی عبدل آباد

۲۵ شهریور, ۱۳۹۶

بند خاکی عبدل آباد
سد شهر چای

۲۵ شهریور, ۱۳۹۶

سد شهر چای
سد دوش

۲۵ شهریور, ۱۳۹۶

سد دوش بناب
بند بخشدار شوسف

۲۵ شهریور, ۱۳۹۶

بند بخشدار شوسف
سد برکوه

۲۴ شهریور, ۱۳۹۶

سد برکوه
سد موشین

۲۴ شهریور, ۱۳۹۶

سد موشین
سد شهید عباسپور

۲۴ شهریور, ۱۳۹۶

سد شهید عباسپور
سد قره قاچ

۲۴ شهریور, ۱۳۹۶

سد قره قاچ
روستای وصی علیا

۲۳ شهریور, ۱۳۹۶

روستای وصی علیا
باغ ملی گیاه شناسی میانمار

۲۱ شهریور, ۱۳۹۶

جاذبه های دیدنی میانمار