روستای تفلی

۲۳ شهریور, ۱۳۹۶

روستای تفلی
روستای وصی علیا

۲۳ شهریور, ۱۳۹۶

روستای وصی علیا
روستای تودارروته

۲۳ شهریور, ۱۳۹۶

روستای تودارروته
روستای پرلوک

۲۳ شهریور, ۱۳۹۶

روستای پرلوک
روستای توتاخانه

۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

روستای توتاخانه
روستای ممشی

۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

روستای ممشی
روستای بدآب

۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

روستای بدآب
روستای حبشی

۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

روستای حبشی اسدآباد
روستای بن دیزه

۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

روستای بن دیزه
روستای کلکنار

۲۲ شهریور, ۱۳۹۶