روستای ظفرقند

۱۹ خرداد, ۱۳۹۶

روستای ظفرقند
روستای انبوه

۱۸ خرداد, ۱۳۹۶

روستای انبوه کجاست
پل انبوه

۱۷ خرداد, ۱۳۹۶

پل انبوه
روستای نیاق

۱۶ خرداد, ۱۳۹۶

روستای نیاق
روستای کبریت میان

۱۵ خرداد, ۱۳۹۶

روستای کبریت میان
روستای اسکابن

۱۴ خرداد, ۱۳۹۶

روستای اسکابن
روستای فاویان

۱۱ خرداد, ۱۳۹۶

روستای فاویان
جاده ادویه

۸ خرداد, ۱۳۹۶

جاده ادویه
روستای کلیج خیل

۷ خرداد, ۱۳۹۶

روستای اسطلخ کوه

۵ خرداد, ۱۳۹۶

روستای اسطلخ کوه