ارگ کریم خان

۱۲ فروردین, ۱۳۹۷

ارگ کریم خان
ارگ تبریز

۲۴ آبان, ۱۳۹۶

ارتفاع ارگ تبریز
ارگ کریم خانی

۶ مهر, ۱۳۹۵

ارگ راین

۴ مهر, ۱۳۹۵