زمین از نگاه برج خلیفه، بلندترین برج جهان

۲۱ شهریور, ۱۳۹۵