جزایر کوریل در شرق روسیه

۷ اردیبهشت, ۱۳۹۶

جزیره کوریل