آفرودیسیاس، شهر باستانی یونانی عشق در ترکیه

۸ مهر, ۱۳۹۵