آب بندان روستای شموشک

۲۵ شهریور, ۱۳۹۶

آب بندان روستای شموشک
سد ارس

۲۵ شهریور, ۱۳۹۶

سد ارس
بند خاکی عبدل آباد

۲۵ شهریور, ۱۳۹۶

بند خاکی عبدل آباد
سد شهر چای

۲۵ شهریور, ۱۳۹۶

سد شهر چای
سد دوش

۲۵ شهریور, ۱۳۹۶

سد دوش بناب
بند بخشدار شوسف

۲۵ شهریور, ۱۳۹۶

بند بخشدار شوسف
سد برکوه

۲۴ شهریور, ۱۳۹۶

سد برکوه
سد موشین

۲۴ شهریور, ۱۳۹۶

سد موشین
سد شهید عباسپور

۲۴ شهریور, ۱۳۹۶

سد شهید عباسپور
سد بیدکان

۲۴ شهریور, ۱۳۹۶

سد بیدکان