روستای قرنجیک خواجه

۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶

روستای قرنجیک خواجه