روستای پرلوک

۲۳ شهریور, ۱۳۹۶

روستای پرلوک
روستای حبشی

۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

روستای حبشی اسدآباد
روستای طواله

۱۷ تیر, ۱۳۹۶

روستای طواله
تپه هگمتانه

۱۹ آبان, ۱۳۹۵

غار علیصدر

۸ آبان, ۱۳۹۵

آبشار افشار شهر تویسرکان

۱۲ شهریور, ۱۳۹۵