روستای کله جوب

۳ مرداد, ۱۳۹۶

روستای کله جوب
آبشار آبتاف

۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۶

آبشار آبتاف
قلعه میمه زرین آباد

۱ اردیبهشت, ۱۳۹۶

قلعه میمه زرین آباد
باغ کهره

۲۱ بهمن, ۱۳۹۵

شهر آرکوآز

۳ بهمن, ۱۳۹۵

آبشار بان گنبد

۱۲ شهریور, ۱۳۹۵